Moduły dodatkowe

Solvena Management Systems

Aplikacja mobilna

Platforma EKORADAR zawiera funkcjonalność dla terminali mobilnych z umożliwiającą Firmie wywozowej wprowadzanie informacji o dokonanych odbiorach pojemników z Punktów Zbiórki na podstawie odczytu kodów paskowych.
Informacja ta jest dostępna dla użytkowników w systemie wraz ze wskazaniem kodu pojemnika, ilości, lokalizacji (GPS), czasu i zgodności zbiórki z deklarowaną.


Moduły dodatkowe:


Moduł Monitoring – ewidencja nieruchomości

– rozbudowany moduł dynamicznego monitoringu, w którym prowadzona jest ewidencja nieruchomości alternatywna do ewidencji z deklaracji (dane do monitoringu mogą być zaimportowane z systemu ew. ludności, wodociągów itp.)

Główne zastosowania:
– weryfikacja złożenia deklaracji dla wskazanej nieruchomości (brak, termin złożenia)
– wizualizacja wszelkich informacji ze złożonych deklaracji (typ, zbiórki, częstotliwość wywozu, ilość osób, dane z

Modułu Punktów Zbiórki
– ewidencja kompostowników, zbiorników bezodpływowych, typu ogrzewania nieruchomości itp.
– typowanie kontroli wraz z zapisywaniem informacji o wynikach i załączania dokumentacji np. zdjęcia, protokoły.
– historia zmian na nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej
– ewidencję Firm Wywozowych wraz z przypisanymi do każdej z nich kodami odpadów,
– zarządzanie dostępem przez Firmy Wywozowe do aplikacji EKORADAR,
– ewidencje i weryfikację Sprawozdań Kwartalnych składanych przez Firmy Wywozowe w zakresie odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z danymi z RDR (terminy, poprawność).

Moduł Sprawozdawczość
– przygotowanie przez Firmę Wywozową Sprawozdań Kwartalnych za pomocą aplikacji oraz wydruk na obowiązującym formularzu lub wprowadzanie danych z papierowych sprawozdań przez urzędników w Gminie,
– ewidencjonowanie sprawozdań kwartalnych skutkujące stworzeniem spójnej bazy danych niezbędnej do monitorowania stanu gospodarki odpadami i łatwego tworzenia Sprawozdań Rocznych,
– weryfikowanie rzetelności sporządzania obowiązkowych Sprawozdań Kwartalnych przez Firmy Wywozowe od właścicieli nieruchomości, zarówno dla odpadów stałych, jak i nieczystości ciekłych,
– sporządzenie przez Gminy Sprawozdania Rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które są obowiązane przekazywać do Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska,
– monitorowanie terminowego składania Sprawozdań Kwartalnych przez Firmę Wywozowe,
– weryfikację przez Gminę Sprawozdań Kwartalnych od Firm Wywozowych oraz monitorowanie strumienia odpadów stałych pochodzących od mieszkańców, dzięki czemu Gminy będą mogły akceptować lub zwracać sprawozdania do Firm Wywozowych w celu dokonania korekty,
– wyliczenie istotnych dla Gminy poziomów:
– ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
– recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
– recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490